วันอังคารที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประวัติผู้แต่ง หัวใจชายหนุ่ม

ประวัติผู้แต่ง
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 6 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์มีความปรีชาสามารถด้านการทหาร การปกครอง การต่างประเทศ พระองค์ทรงประราชนิพนธ์งานประพันธ์หลายประเภท บทพระราชนิพนธ์หลายเรื่องได้ยกย่องว่าเป็นยอดวรรณคดีทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาว่า สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งมีความหมายว่า นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ และ พ..๒๕๑๕ได้รับยกย่องจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหชาติให้ทรงเป็น๑ใน๕ของนักปราชญ์ไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น